Projekt Elektrárny

Související lekce Vividbooks
Doporučení vládě ohledně výstavby nové elektrárny.

Popis projektu

Mezi jeden z hlavních cílů výuky fyziky na základní škole jistě patří seznámit žáky se způsoby získávání elektřiny a s problémy, které se na to vážou. Spotřeba elektřiny stále roste, původní zdroje dochází nebo přestávají vyhovovat a řada vlád je postavena před zásadní otázku: Jaké další způsoby získávání elektřiny podporovat. V tomto projektu se žáci promění v malé expertní týmy, které mají za úkol zhodnotit stávající situaci a doporučit vládě ČR směr, kterým by se měla dále ubírat.

Cíle

Žáci získají konkrétní představu o tom, z jakých zdrojů získáváme elektřinu a jaké procentuální zastoupení těchto zdrojů v ČR je. 

Žáci budou postaveni před problém omezenosti přírodních zdrojů a přístup lidí k těmto zdrojům. 

Průběh

Přípravná fáze

S dětmi se bavíme o elektřině a jejích zdrojích a postavíme je před problém omezenosti využívání neobnovitelných zdrojů elektrické energie a možnosti využití obnovitelných zdrojů. V krátkosti také rozebereme způsoby získávání elektřiny v hlavních typech elektráren (jaderná, fosilní (uhelná a plynová), vodní, solární, větrná).

Můžeme také nechat žáky odhadnout, jaké je procentuální zastoupení výroby elektřiny z jednotlivých zdrojů.

Realizační fáze

Žáci společně navrhnou kritéria, podle kterých je vhodné rozhodovat o výstavbě nové elektrárny (např. výkon, ekologický dopad, finanční náročnost…) a rozdělí se do malých expertních skupin.

Každá skupina má pak za úkol:

  • Zjistit, jaké druhy elektráren se dají postavit a rozebrat jejich vhodnost na základě stanovených kritérií.

  • Z dostupných informací sestavit tabulku procentuálního zastoupení výroby elektřiny z jednotlivých zdrojů. (Na tomto úkolu je zajímavé, že dohledat tyto informace není úplně jednoduché. Je proto vhodné v rámci závěrečné prezentace údaje jednotlivých skupin porovnat. Žáky také vedeme k tomu, aby u dohledaných údajů uváděli zdroj a stáří informací, což může být dobrým vodítkem při posuzování relevance těchto údajů.)

  • Sestavit tabulku jejich doporučeného procentuálního zastoupení výroby elektřiny v blízké budoucnosti (například za 10 až 15 let).

  • Shrnout a zdůvodnit své doporučení vládě ohledně směru získávání elektrické energie v blízké budoucnosti.

Na závěr projektu každá skupina v krátké prezentaci představí své doporučení vládě.

Výstup

Poster nebo prezentace v elektronické podobě, na kterém bude krátké zhodnocení každého z hlavních typů elektrárny, tabulky se současným a doporučeným procentuálním zastoupením výroby elektřiny jednotlivými typy elektráren a krátké slovní zhodnocení a doporučení vládě, jakým směrem se dále ubírat, včetně jeho zdůvodnění.

Velmi zajímavě se k tomuto tématu vyjadřuje dr. Dana Drábová, která často zmiňuje i další témata, jako omezení spotřeby a problematiku skladování elektrické energie.

Ukázky vypracovaných projektů

Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.